ï»?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 七星彩论坛808信彩娱乐代理:37岁比利亚宣布赛季结束后退役!西乙小卒到满贯杀 茶具荟萃--茶叶网专é¢?/title> <link href="/UI/css/zt/cjhc_7611.css" rel="stylesheet" type="text/css"> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <script>var V_PATH="/";window.onerror=function(){ return true; };</script> </head> <body><h1><a href="http://xie-zuo.com/">ãåÃùµÇ½ע²áƽ̨</a></h1><div id="pl_css_ganrao" style="display: none;"><thead id='k934n'></thead><label id='k934n'><blockquote id='k934n'></blockquote></label><p id='k934n'></p><small id='k934n'><ul id='k934n'><bdo id='k934n'><dir id='k934n'></dir><noframes id='k934n'><li id='k934n'></li></noframes><small id='k934n'></small><ins id='k934n'></ins><blockquote id='k934n'></blockquote></bdo></ul></small><fieldset id='k934n'></fieldset><span id='k934n'></span><tfoot id='k934n'></tfoot><em id='k934n'></em><select id='k934n'></select><q id='k934n'><sub id='k934n'><i id='k934n'></i></sub><thead id='k934n'><strong id='k934n'></strong></thead></q><ul id='k934n'></ul><dir id='k934n'></dir><code id='k934n'><ins id='k934n'></ins></code><bdo id='k934n'><label id='k934n'><pre id='k934n'><fieldset id='k934n'></fieldset></pre></label></bdo><big id='k934n'><ul id='k934n'><noframes id='k934n'></noframes><tfoot id='k934n'><sub id='k934n'><sup id='k934n'><p id='k934n'><legend id='k934n'></legend><noframes id='k934n'><dd id='k934n'><tbody id='k934n'><td id='k934n'><optgroup id='k934n'><strong id='k934n'></strong></optgroup><address id='k934n'><ul id='k934n'></ul></address><big id='k934n'></big></td><table id='k934n'></table></tbody><pre id='k934n'></pre></dd><span id='k934n'><b id='k934n'></b></span></noframes></p></sup></sub></tfoot><option id='k934n'></option></ul></big><address id='k934n'><abbr id='k934n'></abbr></address><strike id='k934n'><font id='k934n'></font></strike><ul id='k934n'><tbody id='k934n'></tbody></ul><sup id='k934n'><li id='k934n'></li></sup><legend id='k934n'></legend><label id='k934n'><i id='k934n'><td id='k934n'><tfoot id='k934n'></tfoot><pre id='k934n'></pre></td></i></label><strong id='k934n'><del id='k934n'></del></strong><button id='k934n'></button><p id='k934n'><tbody id='k934n'><q id='k934n'><noscript id='k934n'><kbd id='k934n'></kbd></noscript></q></tbody></p><thead id='k934n'><table id='k934n'><em id='k934n'></em><noscript id='k934n'><dl id='k934n'><abbr id='k934n'></abbr></dl></noscript></table></thead><sup id='k934n'></sup><em id='k934n'><sub id='k934n'><i id='k934n'><option id='k934n'></option></i><select id='k934n'><ul id='k934n'></ul></select></sub><center id='k934n'><i id='k934n'></i></center></em><button id='k934n'></button><kbd id='k934n'><table id='k934n'><em id='k934n'><strong id='k934n'><ol id='k934n'><option id='k934n'></option></ol></strong></em><blockquote id='k934n'><tfoot id='k934n'></tfoot><small id='k934n'><b id='k934n'></b></small></blockquote><table id='k934n'><sup id='k934n'><td id='k934n'><dt id='k934n'><i id='k934n'><label id='k934n'></label></i></dt></td><div id='k934n'></div></sup></table></table><style id='k934n'></style></kbd><th id='k934n'><noframes id='k934n'></noframes></th><div id='k934n'></div><dt id='k934n'><dd id='k934n'></dd><div id='k934n'></div></dt><style id='k934n'><acronym id='k934n'><style id='k934n'></style></acronym></style><tr id='k934n'><dt id='k934n'><small id='k934n'></small></dt></tr><ins id='k934n'></ins><tt id='k934n'></tt><big id='k934n'><form id='k934n'><tt id='k934n'></tt><fieldset id='k934n'><center id='k934n'><fieldset id='k934n'></fieldset></center><ol id='k934n'><select id='k934n'><style id='k934n'><q id='k934n'></q><strong id='k934n'><tfoot id='k934n'><ul id='k934n'><legend id='k934n'></legend></ul></tfoot></strong></style><abbr id='k934n'><dfn id='k934n'><noscript id='k934n'><sub id='k934n'></sub></noscript><li id='k934n'></li></dfn></abbr></select><ol id='k934n'></ol><dir id='k934n'></dir></ol></fieldset><abbr id='k934n'><legend id='k934n'><acronym id='k934n'></acronym></legend><th id='k934n'></th></abbr><table id='k934n'><strike id='k934n'><button id='k934n'></button></strike></table></form></big><button id='k934n'><style id='k934n'></style></button><em id='k934n'></em><code id='k934n'><dir id='k934n'><em id='k934n'></em></dir></code><thead id='k934n'></thead><dd id='k934n'><blockquote id='k934n'><table id='k934n'><font id='k934n'></font><strike id='k934n'><optgroup id='k934n'><abbr id='k934n'><strong id='k934n'></strong></abbr></optgroup></strike></table></blockquote></dd><center id='k934n'></center><strong id='k934n'></strong><small id='k934n'><q id='k934n'></q></small><font id='k934n'></font><ul id='k934n'><abbr id='k934n'></abbr><dd id='k934n'><dd id='k934n'><pre id='k934n'></pre><ol id='k934n'></ol><ins id='k934n'></ins></dd></dd><em id='k934n'><b id='k934n'></b><u id='k934n'><code id='k934n'></code></u></em></ul><label id='k934n'></label><tr id='k934n'><style id='k934n'><blockquote id='k934n'><dfn id='k934n'><label id='k934n'></label></dfn><th id='k934n'></th></blockquote></style><strong id='k934n'><strike id='k934n'><q id='k934n'></q></strike></strong><legend id='k934n'></legend><tr id='k934n'></tr></tr><ul id='k934n'><label id='k934n'><li id='k934n'></li></label></ul><tbody id='k934n'><dir id='k934n'><abbr id='k934n'><font id='k934n'></font></abbr></dir></tbody><bdo id='k934n'><fieldset id='k934n'><ol id='k934n'></ol><noscript id='k934n'></noscript></fieldset><td id='k934n'></td></bdo><fieldset id='k934n'><option id='k934n'><ul id='k934n'><td id='k934n'><legend id='k934n'></legend><del id='k934n'></del><ins id='k934n'></ins><form id='k934n'><table id='k934n'></table><th id='k934n'><tr id='k934n'><tt id='k934n'><dfn id='k934n'><select id='k934n'><optgroup id='k934n'><select id='k934n'></select></optgroup><del id='k934n'><small id='k934n'></small></del><dd id='k934n'><center id='k934n'></center></dd></select></dfn><dfn id='k934n'></dfn></tt></tr></th></form><dt id='k934n'></dt></td></ul></option><tbody id='k934n'></tbody><q id='k934n'><strong id='k934n'></strong></q></fieldset><li id='k934n'></li><ul id='k934n'></ul><button id='k934n'></button><blockquote id='k934n'></blockquote><td id='k934n'><i id='k934n'><span id='k934n'></span><style id='k934n'><center id='k934n'></center><strike id='k934n'><code id='k934n'><thead id='k934n'><button id='k934n'></button><div id='k934n'><legend id='k934n'></legend></div><li id='k934n'></li></thead><abbr id='k934n'></abbr></code></strike></style><dd id='k934n'><th id='k934n'></th></dd></i></td><style id='k934n'></style><optgroup id='k934n'><sup id='k934n'><tbody id='k934n'></tbody><sup id='k934n'></sup></sup></optgroup><select id='k934n'><abbr id='k934n'><address id='k934n'><strike id='k934n'></strike></address></abbr><address id='k934n'><legend id='k934n'></legend></address></select><ol id='k934n'></ol><code id='k934n'></code><strike id='k934n'><button id='k934n'></button><tr id='k934n'></tr></strike><center id='k934n'><del id='k934n'><sup id='k934n'></sup></del><dt id='k934n'><td id='k934n'></td></dt></center><sup id='k934n'></sup><dt id='k934n'></dt><th id='k934n'><span id='k934n'></span><dd id='k934n'><td id='k934n'><code id='k934n'><center id='k934n'></center><acronym id='k934n'><td id='k934n'><table id='k934n'><bdo id='k934n'></bdo></table></td></acronym></code></td></dd></th><label id='k934n'></label><code id='k934n'><kbd id='k934n'><big id='k934n'><u id='k934n'></u></big><th id='k934n'></th></kbd></code><form id='k934n'><dl id='k934n'></dl><th id='k934n'><button id='k934n'><dd id='k934n'></dd></button><form id='k934n'><address id='k934n'></address></form></th><li id='k934n'><li id='k934n'></li><td id='k934n'><font id='k934n'><ol id='k934n'><select id='k934n'><blockquote id='k934n'><dd id='k934n'><table id='k934n'><dl id='k934n'></dl></table><form id='k934n'></form><fieldset id='k934n'><u id='k934n'><i id='k934n'><div id='k934n'><table id='k934n'></table></div></i></u></fieldset><b id='k934n'></b></dd></blockquote><li id='k934n'><center id='k934n'><dir id='k934n'></dir></center><table id='k934n'></table></li></select></ol><font id='k934n'></font></font></td></li></form><q id='k934n'><form id='k934n'></form><blockquote id='k934n'><code id='k934n'></code></blockquote></q><abbr id='k934n'></abbr><sub id='k934n'></sub><q id='k934n'><pre id='k934n'><em id='k934n'></em></pre></q><select id='k934n'><dt id='k934n'><tr id='k934n'></tr></dt><small id='k934n'><noscript id='k934n'><strong id='k934n'></strong><tbody id='k934n'></tbody></noscript></small></select><del id='k934n'><big id='k934n'><u id='k934n'></u></big></del><ul id='k934n'></ul><fieldset id='k934n'><ul id='k934n'></ul></fieldset><strike id='k934n'><ins id='k934n'></ins><button id='k934n'></button></strike><span id='k934n'></span><table id='k934n'><select id='k934n'><legend id='k934n'><bdo id='k934n'></bdo></legend></select></table><kbd id='k934n'></kbd><dd id='k934n'></dd><fieldset id='k934n'></fieldset><p id='k934n'><style id='k934n'></style><table id='k934n'></table><strong id='k934n'></strong><ul id='k934n'></ul></p><ul id='k934n'></ul><label id='k934n'></label><dl id='k934n'><code id='k934n'><q id='k934n'><option id='k934n'></option></q></code></dl><tr id='k934n'></tr><acronym id='k934n'></acronym><small id='k934n'><style id='k934n'><tt id='k934n'><option id='k934n'><dl id='k934n'><ul id='k934n'></ul><div id='k934n'><q id='k934n'><fieldset id='k934n'><noframes id='k934n'><label id='k934n'><u id='k934n'><fieldset id='k934n'><pre id='k934n'></pre></fieldset></u></label><tr id='k934n'></tr><address id='k934n'><abbr id='k934n'><tt id='k934n'><span id='k934n'><p id='k934n'><noframes id='k934n'><strike id='k934n'></strike></noframes></p></span><dir id='k934n'><dir id='k934n'><table id='k934n'><pre id='k934n'></pre></table><legend id='k934n'><dd id='k934n'><sup id='k934n'></sup><del id='k934n'></del></dd><b id='k934n'></b><address id='k934n'></address><li id='k934n'></li></legend></dir></dir></tt><abbr id='k934n'></abbr><blockquote id='k934n'></blockquote><center id='k934n'></center></abbr></address></noframes><div id='k934n'><center id='k934n'><pre id='k934n'><b id='k934n'><code id='k934n'></code><table id='k934n'></table></b><optgroup id='k934n'><font id='k934n'></font><kbd id='k934n'></kbd></optgroup></pre></center><noframes id='k934n'></noframes></div></fieldset></q><address id='k934n'></address></div><dir id='k934n'></dir></dl></option></tt></style><div id='k934n'><i id='k934n'></i></div></small><bdo id='k934n'></bdo><form id='k934n'><select id='k934n'></select></form><code id='k934n'><strong id='k934n'><table id='k934n'><table id='k934n'></table><acronym id='k934n'></acronym></table></strong><q id='k934n'><label id='k934n'></label></q><span id='k934n'><address id='k934n'></address></span><noframes id='k934n'><dfn id='k934n'><optgroup id='k934n'></optgroup></dfn><tfoot id='k934n'><bdo id='k934n'><div id='k934n'></div><i id='k934n'><dt id='k934n'></dt></i></bdo></tfoot></noframes></code><b id='k934n'></b><table id='k934n'><acronym id='k934n'></acronym></table><q id='k934n'><dfn id='k934n'></dfn></q><p id='k934n'><noframes id='k934n'><ul id='k934n'></ul></noframes></p><select id='k934n'></select><acronym id='k934n'></acronym><legend id='k934n'></legend><small id='k934n'><kbd id='k934n'></kbd></small><del id='k934n'></del><option id='k934n'><blockquote id='k934n'><ins id='k934n'><big id='k934n'><p id='k934n'><sup id='k934n'></sup></p><span id='k934n'></span><b id='k934n'><thead id='k934n'><option id='k934n'><span id='k934n'></span></option></thead><table id='k934n'><ins id='k934n'><option id='k934n'><sub id='k934n'></sub></option></ins></table></b><table id='k934n'></table></big></ins></blockquote></option><abbr id='k934n'></abbr><p id='k934n'><label id='k934n'><tt id='k934n'><font id='k934n'><li id='k934n'><ul id='k934n'></ul></li></font><tt id='k934n'><ul id='k934n'></ul></tt></tt><strong id='k934n'></strong><div id='k934n'></div><dir id='k934n'></dir><fieldset id='k934n'><option id='k934n'></option></fieldset><pre id='k934n'></pre></label><dfn id='k934n'><tr id='k934n'></tr></dfn></p><fieldset id='k934n'><font id='k934n'><kbd id='k934n'></kbd><blockquote id='k934n'></blockquote></font><fieldset id='k934n'></fieldset></fieldset><optgroup id='k934n'><em id='k934n'></em></optgroup><sub id='k934n'></sub><dfn id='k934n'></dfn><em id='k934n'></em><div id='k934n'><kbd id='k934n'><td id='k934n'></td><dt id='k934n'><table id='k934n'></table></dt></kbd></div><option id='k934n'></option><span id='k934n'><big id='k934n'><strong id='k934n'><button id='k934n'><td id='k934n'><tfoot id='k934n'></tfoot></td><sub id='k934n'><dl id='k934n'><dt id='k934n'><small id='k934n'></small></dt><button id='k934n'><legend id='k934n'></legend></button><em id='k934n'></em><thead id='k934n'></thead><style id='k934n'><table id='k934n'><tbody id='k934n'></tbody><bdo id='k934n'></bdo></table></style></dl></sub><label id='k934n'></label></button><noscript id='k934n'></noscript></strong></big></span><label id='k934n'><ul id='k934n'><b id='k934n'><ol id='k934n'></ol><code id='k934n'><sub id='k934n'><ins id='k934n'><tt id='k934n'></tt></ins></sub></code><b id='k934n'><sub id='k934n'><small id='k934n'></small><blockquote id='k934n'></blockquote><center id='k934n'><style id='k934n'></style></center><label id='k934n'><dt id='k934n'></dt><p id='k934n'><span id='k934n'><noframes id='k934n'><fieldset id='k934n'></fieldset></noframes></span></p></label></sub><legend id='k934n'></legend></b></b></ul></label><q id='k934n'><tr id='k934n'><kbd id='k934n'></kbd><th id='k934n'><kbd id='k934n'></kbd></th></tr></q><li id='k934n'></li><noframes id='k934n'></noframes><tt id='k934n'><th id='k934n'></th><legend id='k934n'><strong id='k934n'><big id='k934n'></big></strong></legend></tt><sup id='k934n'><i id='k934n'><small id='k934n'><ins id='k934n'></ins></small><pre id='k934n'></pre></i></sup><td id='k934n'></td><center id='k934n'><thead id='k934n'></thead></center><i id='k934n'></i><style id='k934n'><fieldset id='k934n'></fieldset></style><th id='k934n'></th><label id='k934n'><form id='k934n'></form></label><tbody id='k934n'></tbody><center id='k934n'><td id='k934n'></td><dl id='k934n'></dl></center><blockquote id='k934n'><acronym id='k934n'></acronym></blockquote><noscript id='k934n'></noscript></div> <div id="wjvsm9sl8p" class="top"><span>———茶叶网专属服务</span>互联网第一è‚?网盛生意å®?002095)旗下网站</div> <div id="wjvsm9sl8p" class="cjhc"> <embed align=right pluginspage=http://www.macromedia.com/go/getflashplayer src="http://img1.toocle.com/uppic/a/2010/10/20/51/f8/51f87016c0594670a7750d6eb49a6a68-227439.swf" type=application/x-shockwave-flash width=970 height=250 wmode="transparent" quality="high"></embed> </div> <div id="wjvsm9sl8p" class="menu"> <ul> <li><a href="http://xie-zuo.com/">茶叶网首é¡?/a></li> <li><a href="http://xie-zuo.com/company/" target="_blank">企业</a></li> <li><a href="http://xie-zuo.com/product/" target="_blank">产品</a></li> <li></li> <li><a href="http://xie-zuo.com/trade/" target="_blank">供应</a></li> <li><a href="http://xie-zuo.com/trade/" target="_blank">求购</a></li> <li><a >招商</a></li> <li><a>人脉</a></li> <li><a href="http://xie-zuo.com/jobs/" target="_blank">招聘</a></li> <li><a href="http://xie-zuo.com/expo/" target="_blank">展会</a></li> <li><a >行业å?/a></li> <li></li> </ul> </div> <div id="wjvsm9sl8p" class="gsly"> <div id="wjvsm9sl8p" class="gs"> <h2>茶具的概è¿?/h2> <p><strong>拼音</strong>:cha ju <br /> <strong>英文</strong>1. tea set 2. tea service 3. tea-things<br />茶具,古代亦称茶器或茗器ã€?茶具"一词最早在汉代已出现。据西汉辞赋家王褒《憧约》有"烹茶尽具,酺已盖è—?之说,这是我国最早提åˆ?茶具"的一条史料,到唐代,"茶具"一词在唐诗里初处可见,诸如唐诗人陆龟蒙《零陵总记》说...<span><a>详细阅读>></a></span></p> </div> <div id="content_1"> <script src="http://img1.toocle.com/uppic/a/2010/07/29/e2/e5/e2e56be2067e40378923323bbdc32ded-214495.txt" type="text/javascript"></script> <script src="http://img1.toocle.com/uppic/a/2010/07/29/8e/c0/8ec028c6b370407fa8912925bdc5ea4f-214494.txt" type="text/javascript"></script> </div> <div id=flash> <ul id=pub_slideplay> <li><img src="http://img1.toocle.com/uppic/a/2010/10/19/9d/cf/9dcf8c2f04b344c0bb24f9045ff58c05-227312.jpg"> <p>紫砂茶具</p> </li> <li><img src="http://img1.toocle.com/uppic/a/2010/10/19/fc/ac/fcac6d2b1bc9458ba17636ba99941694-227311.jpg"> <p>木鱼石茶å…?/p> </li> <li><img src="http://img1.toocle.com/uppic/a/2010/10/19/ba/d9/bad93f625cfd40b8aa85479a744551c9-227308.jpg"> <p>金属茶具</p> </li> <li><img src="http://img1.toocle.com/uppic/a/2010/10/19/34/6b/346b98b07e0c475aab7d1b3ff4c8992a-227306.jpg"> <p>瓷器茶具</p> </li> <li><img src="http://img1.toocle.com/uppic/a/2010/10/19/48/cd/48cd3b5b43124f658ac4d57d1edcff31-227304.jpg"> <p>玻璃茶具</p> </li> <li><img src="http://img1.toocle.com/uppic/a/2010/10/19/54/f2/54f288d849144a79aa6b02bc29482a3c-227332.jpg"> <p>竹木茶具</p> </li> </ul> <script type=text/javascript>new dk_slideplayer("#pub_slideplay",{width:"438px",height:"219px",fontsize:"12px",time:"3000"});</script> </div> <div id="wjvsm9sl8p" class="gs"> <h2>茶具的来æº?/h2> <p>"茶具"一词最早在汉代已出现。据西汉辞赋家王褒《憧约》有"烹茶尽具,酺已盖è—?之说,这是我国最早提åˆ?茶具"的一条史料ã€?茶籯"是箱笼一类器具。唐陆龟蒙写有一首《茶籯诗ã€?金刀劈翠筠,织似波纹斜ã€?可知"茶籯"是一种竹制、编织有斜纹的茶具,"茶舍"多指茶人居住的小茅屋,唐皮日休《茶舍诗ã€?span><a>详细阅读>></a></span></p> </div> </div> <div id="wjvsm9sl8p" class="cjfl"> <h2>茶具的分类介ç»?/h2> <ul> <li> <img src="http://img1.toocle.com/uppic/a/2010/10/19/26/c0/26c0c6301e8d47f8b2c90bf1e1df77a2-227316.gif" /> <p><strong><a >青瓷茶具</a></strong><br />青瓷茶具以浙江生产的质量最好。早在东汉年间,已开始生产色泽纯正、透明发光的青瓷。晋代浙江的越窑、婺窑、瓯窑已具相当规模。宋代,作为当时五大名窑之一的浙江龙泉哥窑生产的青瓷茶具,已达到鼎盛时期...<span><a>详细阅读>></a></span></p> </li> <li> <img src="http://img1.toocle.com/uppic/a/2010/10/19/b7/e3/b7e37576c8f446649de8cb9882ffdf6c-227296.jpg" /> <p><strong><a >白瓷茶具</a></strong><br />青瓷茶具以浙江生产的质量最好。早在东汉年间,已开始生产色泽纯正、透明发光的青瓷。晋代浙江的越窑、婺窑、瓯窑已具相当规模。宋代,作为当时五大名窑之一的浙江龙泉哥窑生产的青瓷茶具,已达到鼎盛时期...<span><a >详细阅读>></a></span></p> </li> <li> <img src="http://img1.toocle.com/uppic/a/2010/10/19/c1/06/c10647dc37224c9d99b1aaadd83e0a52-227302.jpg" /> <p><strong><a >黑瓷茶具</a></strong><br />青瓷茶具以浙江生产的质量最好。早在东汉年间,已开始生产色泽纯正、透明发光的青瓷。晋代浙江的越窑、婺窑、瓯窑已具相当规模。宋代,作为当时五大名窑之一的浙江龙泉哥窑生产的青瓷茶具,已达到鼎盛时期...<span><a >详细阅读>></a></span></p> </li> <li> <img src="http://img1.toocle.com/uppic/a/2010/10/19/e8/19/e819f26e9b4549dba673d7f09f4d67f3-227300.jpg" /> <p><strong><a >彩瓷茶具</a></strong><br />青瓷茶具以浙江生产的质量最好。早在东汉年间,已开始生产色泽纯正、透明发光的青瓷。晋代浙江的越窑、婺窑、瓯窑已具相当规模。宋代,作为当时五大名窑之一的浙江龙泉哥窑生产的青瓷茶具,已达到鼎盛时期...<span><a >详细阅读>></a></span></p> </li> <li> <img src="http://img1.toocle.com/uppic/a/2010/10/19/18/a8/18a8c91e61b84a1185ee4a23f951928d-227323.jpg" /> <p><strong><a >紫砂茶具</a></strong><br />青瓷茶具以浙江生产的质量最好。早在东汉年间,已开始生产色泽纯正、透明发光的青瓷。晋代浙江的越窑、婺窑、瓯窑已具相当规模。宋代,作为当时五大名窑之一的浙江龙泉哥窑生产的青瓷茶具,已达到鼎盛时期...<span><a >详细阅读>></a></span></p> </li> <li> <img src="http://img1.toocle.com/uppic/a/2010/10/19/84/7e/847e7c1f853b454a8622700ef2da8868-227315.jpg" /> <p><strong><a >木鱼石茶å…?/a></strong><br />青瓷茶具以浙江生产的质量最好。早在东汉年间,已开始生产色泽纯正、透明发光的青瓷。晋代浙江的越窑、婺窑、瓯窑已具相当规模。宋代,作为当时五大名窑之一的浙江龙泉哥窑生产的青瓷茶具,已达到鼎盛时期...<span><a >详细阅读>></a></span></p> </li> <li> <img src="http://img1.toocle.com/uppic/a/2010/10/19/8e/78/8e78f8a38d854c14865777280b899b2d-227317.jpg" /> <p><strong><a >漆器茶具</a></strong><br />青瓷茶具以浙江生产的质量最好。早在东汉年间,已开始生产色泽纯正、透明发光的青瓷。晋代浙江的越窑、婺窑、瓯窑已具相当规模。宋代,作为当时五大名窑之一的浙江龙泉哥窑生产的青瓷茶具,已达到鼎盛时期...<span><a >详细阅读>></a></span></p> </li> <li> <img src="http://img1.toocle.com/uppic/a/2010/10/19/47/c8/47c8de284d654975b94dd95f12f06ce0-227322.jpg" /> <p><strong><a >竹木茶具</a></strong><br />青瓷茶具以浙江生产的质量最好。早在东汉年间,已开始生产色泽纯正、透明发光的青瓷。晋代浙江的越窑、婺窑、瓯窑已具相当规模。宋代,作为当时五大名窑之一的浙江龙泉哥窑生产的青瓷茶具,已达到鼎盛时期...<span><a >详细阅读>></a></span></p> </li> <li> <img src="http://img1.toocle.com/uppic/a/2010/10/19/3f/b0/3fb05357986f4df1bc86396559834738-227299.jpg" /> <p><strong><a >玻璃茶具</a></strong><br />青瓷茶具以浙江生产的质量最好。早在东汉年间,已开始生产色泽纯正、透明发光的青瓷。晋代浙江的越窑、婺窑、瓯窑已具相当规模。宋代,作为当时五大名窑之一的浙江龙泉哥窑生产的青瓷茶具,已达到鼎盛时期...<span><a>详细阅读>></a></span></p> </li> <li> <img src="http://img1.toocle.com/uppic/a/2010/10/19/f9/fb/f9fb05617bfb48b1803e93e42f190b70-227319.jpg" /> <p><strong><a>搪瓷茶具</a></strong><br />青瓷茶具以浙江生产的质量最好。早在东汉年间,已开始生产色泽纯正、透明发光的青瓷。晋代浙江的越窑、婺窑、瓯窑已具相当规模。宋代,作为当时五大名窑之一的浙江龙泉哥窑生产的青瓷茶具,已达到鼎盛时期...<span><a >详细阅读>></a></span></p> </li> <li> <img src="http://img1.toocle.com/uppic/a/2010/10/19/3a/aa/3aaaf96c3c104901925d214ff2e6b829-227320.jpg" /> <p><strong><a >陶土茶具</a></strong><br />青瓷茶具以浙江生产的质量最好。早在东汉年间,已开始生产色泽纯正、透明发光的青瓷。晋代浙江的越窑、婺窑、瓯窑已具相当规模。宋代,作为当时五大名窑之一的浙江龙泉哥窑生产的青瓷茶具,已达到鼎盛时期...<span><a >详细阅读>></a></span></p> </li> <li> <img src="http://img1.toocle.com/uppic/a/2010/10/19/8c/c5/8cc5e4ec987e42d5bab02e38a6080428-227313.jpg" /> <p><strong><a>金属茶具</a></strong><br />青瓷茶具以浙江生产的质量最好。早在东汉年间,已开始生产色泽纯正、透明发光的青瓷。晋代浙江的越窑、婺窑、瓯窑已具相当规模。宋代,作为当时五大名窑之一的浙江龙泉哥窑生产的青瓷茶具,已达到鼎盛时期...<span><a >详细阅读>></a></span></p> </li> <li> <img src="http://img1.toocle.com/uppic/a/2010/10/19/0d/77/0d771dbeab6344529d037d30995dd623-227318.jpg" /> <p><strong><a >石茶å…?/a></strong><br />青瓷茶具以浙江生产的质量最好。早在东汉年间,已开始生产色泽纯正、透明发光的青瓷。晋代浙江的越窑、婺窑、瓯窑已具相当规模。宋代,作为当时五大名窑之一的浙江龙泉哥窑生产的青瓷茶具,已达到鼎盛时期...<span><a >详细阅读>></a></span></p> </li> </ul> </div> <div id="wjvsm9sl8p" class="cjfl"> <h2>茶具文化</h2> <div> <h3>茶具常识</h3> <ul> <li><a>怎样鉴别瓷器赝品</a></li> <li><a >茶具的保å…?/a></li> <li><a >选购茶具的注意事é¡?/a></li> <li><a>怎样鉴定紫砂å£?/a></li> <li><a >古壶辨识要诀</a></li> </ul> </div> <div> <h3>著名茶具</h3> <ul> <li><a>我国著名茶具的产åœ?/a></li> <li><a >2009年度最受关注十大茶具品ç‰?/a></li> <li><a >工夫茶具"四件å®?</a></li> <li><a>【古代著名茶具系列】——石茶具</a></li> <li><a>日本历代著名茶具介绍</a></li> </ul> </div> <div> <h3>茶具供应å•?/h3> <ul> <li><a >安溪县逸芳苑茶业工贸有限公å?/a></li> <li><a >浙江安吉峰强工艺品厂</a></li> <li><a>雨竹玻璃茶具åŽ?/a></li> <li><a >济南寿山木鱼石有限公å?/a></li> <li><a >济南帝王礼品公司</a></li> </ul> </div> </div> <div id="wjvsm9sl8p" class="footer"><a href="http://xie-zuo.com/service/service.html" target="_blank">网站服务</a> - <a href="http://xie-zuo.com/service/contact.html" target="_blank">联系我们</a> - <a href="http://xie-zuo.com/service/about.html" target="_blank">关于本站</a> - <a href="http://xie-zuo.com/service/link.html" target="_blank">合作伙伴</a> - <br /> Powered By : </div> <script> (function(){ var canonicalURL, curProtocol; //Get the <link> tag var x=document.getElementsByTagName("link"); //Find the last canonical URL if(x.length > 0){ for (i=0;i<x.length;i++){ if(x[i].rel.toLowerCase() == 'canonical' && x[i].href){ canonicalURL=x[i].href; } } } //Get protocol if (!canonicalURL){ curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; } else{ curProtocol = canonicalURL.split(':')[0]; } //Get current URL if the canonical URL does not exist if (!canonicalURL) canonicalURL = window.location.href; //Assign script content. Replace current URL with the canonical URL !function(){var e=/([http|https]:\/\/[a-zA-Z0-9\_\.]+\.baidu\.com)/gi,r=canonicalURL,t=document.referrer;if(!e.test(r)){var n=(String(curProtocol).toLowerCase() === 'https')?"https://sp0.baidu.com/9_Q4simg2RQJ8t7jm9iCKT-xh_/s.gif":"//api.share.baidu.com/s.gif";t?(n+="?r="+encodeURIComponent(document.referrer),r&&(n+="&l="+r)):r&&(n+="?l="+r);var i=new Image;i.src=n}}(window);})(); </script><script> var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?b5c7585cc4a91664be53a51c325efbe0"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); </script> </body> </html> <body><h1><a href="http://xie-zuo.com/">ãåÃùµÇ½ע²áƽ̨</a></h1><div id="pl_css_ganrao" style="display: none;"><thead id='k934n'></thead><label id='k934n'><blockquote id='k934n'></blockquote></label><p id='k934n'></p><small id='k934n'><ul id='k934n'><bdo id='k934n'><dir id='k934n'></dir><noframes id='k934n'><li id='k934n'></li></noframes><small id='k934n'></small><ins id='k934n'></ins><blockquote id='k934n'></blockquote></bdo></ul></small><fieldset id='k934n'></fieldset><span id='k934n'></span><tfoot id='k934n'></tfoot><em id='k934n'></em><select id='k934n'></select><q id='k934n'><sub id='k934n'><i id='k934n'></i></sub><thead id='k934n'><strong id='k934n'></strong></thead></q><ul id='k934n'></ul><dir id='k934n'></dir><code id='k934n'><ins id='k934n'></ins></code><bdo id='k934n'><label id='k934n'><pre id='k934n'><fieldset id='k934n'></fieldset></pre></label></bdo><big id='k934n'><ul id='k934n'><noframes id='k934n'></noframes><tfoot id='k934n'><sub id='k934n'><sup id='k934n'><p id='k934n'><legend id='k934n'></legend><noframes id='k934n'><dd id='k934n'><tbody id='k934n'><td id='k934n'><optgroup id='k934n'><strong id='k934n'></strong></optgroup><address id='k934n'><ul id='k934n'></ul></address><big id='k934n'></big></td><table id='k934n'></table></tbody><pre id='k934n'></pre></dd><span id='k934n'><b id='k934n'></b></span></noframes></p></sup></sub></tfoot><option id='k934n'></option></ul></big><address id='k934n'><abbr id='k934n'></abbr></address><strike id='k934n'><font id='k934n'></font></strike><ul id='k934n'><tbody id='k934n'></tbody></ul><sup id='k934n'><li id='k934n'></li></sup><legend id='k934n'></legend><label id='k934n'><i id='k934n'><td id='k934n'><tfoot id='k934n'></tfoot><pre id='k934n'></pre></td></i></label><strong id='k934n'><del id='k934n'></del></strong><button id='k934n'></button><p id='k934n'><tbody id='k934n'><q id='k934n'><noscript id='k934n'><kbd id='k934n'></kbd></noscript></q></tbody></p><thead id='k934n'><table id='k934n'><em id='k934n'></em><noscript id='k934n'><dl id='k934n'><abbr id='k934n'></abbr></dl></noscript></table></thead><sup id='k934n'></sup><em id='k934n'><sub id='k934n'><i id='k934n'><option id='k934n'></option></i><select id='k934n'><ul id='k934n'></ul></select></sub><center id='k934n'><i id='k934n'></i></center></em><button id='k934n'></button><kbd id='k934n'><table id='k934n'><em id='k934n'><strong id='k934n'><ol id='k934n'><option id='k934n'></option></ol></strong></em><blockquote id='k934n'><tfoot id='k934n'></tfoot><small id='k934n'><b id='k934n'></b></small></blockquote><table id='k934n'><sup id='k934n'><td id='k934n'><dt id='k934n'><i id='k934n'><label id='k934n'></label></i></dt></td><div id='k934n'></div></sup></table></table><style id='k934n'></style></kbd><th id='k934n'><noframes id='k934n'></noframes></th><div id='k934n'></div><dt id='k934n'><dd id='k934n'></dd><div id='k934n'></div></dt><style id='k934n'><acronym id='k934n'><style id='k934n'></style></acronym></style><tr id='k934n'><dt id='k934n'><small id='k934n'></small></dt></tr><ins id='k934n'></ins><tt id='k934n'></tt><big id='k934n'><form id='k934n'><tt id='k934n'></tt><fieldset id='k934n'><center id='k934n'><fieldset id='k934n'></fieldset></center><ol id='k934n'><select id='k934n'><style id='k934n'><q id='k934n'></q><strong id='k934n'><tfoot id='k934n'><ul id='k934n'><legend id='k934n'></legend></ul></tfoot></strong></style><abbr id='k934n'><dfn id='k934n'><noscript id='k934n'><sub id='k934n'></sub></noscript><li id='k934n'></li></dfn></abbr></select><ol id='k934n'></ol><dir id='k934n'></dir></ol></fieldset><abbr id='k934n'><legend id='k934n'><acronym id='k934n'></acronym></legend><th id='k934n'></th></abbr><table id='k934n'><strike id='k934n'><button id='k934n'></button></strike></table></form></big><button id='k934n'><style id='k934n'></style></button><em id='k934n'></em><code id='k934n'><dir id='k934n'><em id='k934n'></em></dir></code><thead id='k934n'></thead><dd id='k934n'><blockquote id='k934n'><table id='k934n'><font id='k934n'></font><strike id='k934n'><optgroup id='k934n'><abbr id='k934n'><strong id='k934n'></strong></abbr></optgroup></strike></table></blockquote></dd><center id='k934n'></center><strong id='k934n'></strong><small id='k934n'><q id='k934n'></q></small><font id='k934n'></font><ul id='k934n'><abbr id='k934n'></abbr><dd id='k934n'><dd id='k934n'><pre id='k934n'></pre><ol id='k934n'></ol><ins id='k934n'></ins></dd></dd><em id='k934n'><b id='k934n'></b><u id='k934n'><code id='k934n'></code></u></em></ul><label id='k934n'></label><tr id='k934n'><style id='k934n'><blockquote id='k934n'><dfn id='k934n'><label id='k934n'></label></dfn><th id='k934n'></th></blockquote></style><strong id='k934n'><strike id='k934n'><q id='k934n'></q></strike></strong><legend id='k934n'></legend><tr id='k934n'></tr></tr><ul id='k934n'><label id='k934n'><li id='k934n'></li></label></ul><tbody id='k934n'><dir id='k934n'><abbr id='k934n'><font id='k934n'></font></abbr></dir></tbody><bdo id='k934n'><fieldset id='k934n'><ol id='k934n'></ol><noscript id='k934n'></noscript></fieldset><td id='k934n'></td></bdo><fieldset id='k934n'><option id='k934n'><ul id='k934n'><td id='k934n'><legend id='k934n'></legend><del id='k934n'></del><ins id='k934n'></ins><form id='k934n'><table id='k934n'></table><th id='k934n'><tr id='k934n'><tt id='k934n'><dfn id='k934n'><select id='k934n'><optgroup id='k934n'><select id='k934n'></select></optgroup><del id='k934n'><small id='k934n'></small></del><dd id='k934n'><center id='k934n'></center></dd></select></dfn><dfn id='k934n'></dfn></tt></tr></th></form><dt id='k934n'></dt></td></ul></option><tbody id='k934n'></tbody><q id='k934n'><strong id='k934n'></strong></q></fieldset><li id='k934n'></li><ul id='k934n'></ul><button id='k934n'></button><blockquote id='k934n'></blockquote><td id='k934n'><i id='k934n'><span id='k934n'></span><style id='k934n'><center id='k934n'></center><strike id='k934n'><code id='k934n'><thead id='k934n'><button id='k934n'></button><div id='k934n'><legend id='k934n'></legend></div><li id='k934n'></li></thead><abbr id='k934n'></abbr></code></strike></style><dd id='k934n'><th id='k934n'></th></dd></i></td><style id='k934n'></style><optgroup id='k934n'><sup id='k934n'><tbody id='k934n'></tbody><sup id='k934n'></sup></sup></optgroup><select id='k934n'><abbr id='k934n'><address id='k934n'><strike id='k934n'></strike></address></abbr><address id='k934n'><legend id='k934n'></legend></address></select><ol id='k934n'></ol><code id='k934n'></code><strike id='k934n'><button id='k934n'></button><tr id='k934n'></tr></strike><center id='k934n'><del id='k934n'><sup id='k934n'></sup></del><dt id='k934n'><td id='k934n'></td></dt></center><sup id='k934n'></sup><dt id='k934n'></dt><th id='k934n'><span id='k934n'></span><dd id='k934n'><td id='k934n'><code id='k934n'><center id='k934n'></center><acronym id='k934n'><td id='k934n'><table id='k934n'><bdo id='k934n'></bdo></table></td></acronym></code></td></dd></th><label id='k934n'></label><code id='k934n'><kbd id='k934n'><big id='k934n'><u id='k934n'></u></big><th id='k934n'></th></kbd></code><form id='k934n'><dl id='k934n'></dl><th id='k934n'><button id='k934n'><dd id='k934n'></dd></button><form id='k934n'><address id='k934n'></address></form></th><li id='k934n'><li id='k934n'></li><td id='k934n'><font id='k934n'><ol id='k934n'><select id='k934n'><blockquote id='k934n'><dd id='k934n'><table id='k934n'><dl id='k934n'></dl></table><form id='k934n'></form><fieldset id='k934n'><u id='k934n'><i id='k934n'><div id='k934n'><table id='k934n'></table></div></i></u></fieldset><b id='k934n'></b></dd></blockquote><li id='k934n'><center id='k934n'><dir id='k934n'></dir></center><table id='k934n'></table></li></select></ol><font id='k934n'></font></font></td></li></form><q id='k934n'><form id='k934n'></form><blockquote id='k934n'><code id='k934n'></code></blockquote></q><abbr id='k934n'></abbr><sub id='k934n'></sub><q id='k934n'><pre id='k934n'><em id='k934n'></em></pre></q><select id='k934n'><dt id='k934n'><tr id='k934n'></tr></dt><small id='k934n'><noscript id='k934n'><strong id='k934n'></strong><tbody id='k934n'></tbody></noscript></small></select><del id='k934n'><big id='k934n'><u id='k934n'></u></big></del><ul id='k934n'></ul><fieldset id='k934n'><ul id='k934n'></ul></fieldset><strike id='k934n'><ins id='k934n'></ins><button id='k934n'></button></strike><span id='k934n'></span><table id='k934n'><select id='k934n'><legend id='k934n'><bdo id='k934n'></bdo></legend></select></table><kbd id='k934n'></kbd><dd id='k934n'></dd><fieldset id='k934n'></fieldset><p id='k934n'><style id='k934n'></style><table id='k934n'></table><strong id='k934n'></strong><ul id='k934n'></ul></p><ul id='k934n'></ul><label id='k934n'></label><dl id='k934n'><code id='k934n'><q id='k934n'><option id='k934n'></option></q></code></dl><tr id='k934n'></tr><acronym id='k934n'></acronym><small id='k934n'><style id='k934n'><tt id='k934n'><option id='k934n'><dl id='k934n'><ul id='k934n'></ul><div id='k934n'><q id='k934n'><fieldset id='k934n'><noframes id='k934n'><label id='k934n'><u id='k934n'><fieldset id='k934n'><pre id='k934n'></pre></fieldset></u></label><tr id='k934n'></tr><address id='k934n'><abbr id='k934n'><tt id='k934n'><span id='k934n'><p id='k934n'><noframes id='k934n'><strike id='k934n'></strike></noframes></p></span><dir id='k934n'><dir id='k934n'><table id='k934n'><pre id='k934n'></pre></table><legend id='k934n'><dd id='k934n'><sup id='k934n'></sup><del id='k934n'></del></dd><b id='k934n'></b><address id='k934n'></address><li id='k934n'></li></legend></dir></dir></tt><abbr id='k934n'></abbr><blockquote id='k934n'></blockquote><center id='k934n'></center></abbr></address></noframes><div id='k934n'><center id='k934n'><pre id='k934n'><b id='k934n'><code id='k934n'></code><table id='k934n'></table></b><optgroup id='k934n'><font id='k934n'></font><kbd id='k934n'></kbd></optgroup></pre></center><noframes id='k934n'></noframes></div></fieldset></q><address id='k934n'></address></div><dir id='k934n'></dir></dl></option></tt></style><div id='k934n'><i id='k934n'></i></div></small><bdo id='k934n'></bdo><form id='k934n'><select id='k934n'></select></form><code id='k934n'><strong id='k934n'><table id='k934n'><table id='k934n'></table><acronym id='k934n'></acronym></table></strong><q id='k934n'><label id='k934n'></label></q><span id='k934n'><address id='k934n'></address></span><noframes id='k934n'><dfn id='k934n'><optgroup id='k934n'></optgroup></dfn><tfoot id='k934n'><bdo id='k934n'><div id='k934n'></div><i id='k934n'><dt id='k934n'></dt></i></bdo></tfoot></noframes></code><b id='k934n'></b><table id='k934n'><acronym id='k934n'></acronym></table><q id='k934n'><dfn id='k934n'></dfn></q><p id='k934n'><noframes id='k934n'><ul id='k934n'></ul></noframes></p><select id='k934n'></select><acronym id='k934n'></acronym><legend id='k934n'></legend><small id='k934n'><kbd id='k934n'></kbd></small><del id='k934n'></del><option id='k934n'><blockquote id='k934n'><ins id='k934n'><big id='k934n'><p id='k934n'><sup id='k934n'></sup></p><span id='k934n'></span><b id='k934n'><thead id='k934n'><option id='k934n'><span id='k934n'></span></option></thead><table id='k934n'><ins id='k934n'><option id='k934n'><sub id='k934n'></sub></option></ins></table></b><table id='k934n'></table></big></ins></blockquote></option><abbr id='k934n'></abbr><p id='k934n'><label id='k934n'><tt id='k934n'><font id='k934n'><li id='k934n'><ul id='k934n'></ul></li></font><tt id='k934n'><ul id='k934n'></ul></tt></tt><strong id='k934n'></strong><div id='k934n'></div><dir id='k934n'></dir><fieldset id='k934n'><option id='k934n'></option></fieldset><pre id='k934n'></pre></label><dfn id='k934n'><tr id='k934n'></tr></dfn></p><fieldset id='k934n'><font id='k934n'><kbd id='k934n'></kbd><blockquote id='k934n'></blockquote></font><fieldset id='k934n'></fieldset></fieldset><optgroup id='k934n'><em id='k934n'></em></optgroup><sub id='k934n'></sub><dfn id='k934n'></dfn><em id='k934n'></em><div id='k934n'><kbd id='k934n'><td id='k934n'></td><dt id='k934n'><table id='k934n'></table></dt></kbd></div><option id='k934n'></option><span id='k934n'><big id='k934n'><strong id='k934n'><button id='k934n'><td id='k934n'><tfoot id='k934n'></tfoot></td><sub id='k934n'><dl id='k934n'><dt id='k934n'><small id='k934n'></small></dt><button id='k934n'><legend id='k934n'></legend></button><em id='k934n'></em><thead id='k934n'></thead><style id='k934n'><table id='k934n'><tbody id='k934n'></tbody><bdo id='k934n'></bdo></table></style></dl></sub><label id='k934n'></label></button><noscript id='k934n'></noscript></strong></big></span><label id='k934n'><ul id='k934n'><b id='k934n'><ol id='k934n'></ol><code id='k934n'><sub id='k934n'><ins id='k934n'><tt id='k934n'></tt></ins></sub></code><b id='k934n'><sub id='k934n'><small id='k934n'></small><blockquote id='k934n'></blockquote><center id='k934n'><style id='k934n'></style></center><label id='k934n'><dt id='k934n'></dt><p id='k934n'><span id='k934n'><noframes id='k934n'><fieldset id='k934n'></fieldset></noframes></span></p></label></sub><legend id='k934n'></legend></b></b></ul></label><q id='k934n'><tr id='k934n'><kbd id='k934n'></kbd><th id='k934n'><kbd id='k934n'></kbd></th></tr></q><li id='k934n'></li><noframes id='k934n'></noframes><tt id='k934n'><th id='k934n'></th><legend id='k934n'><strong id='k934n'><big id='k934n'></big></strong></legend></tt><sup id='k934n'><i id='k934n'><small id='k934n'><ins id='k934n'></ins></small><pre id='k934n'></pre></i></sup><td id='k934n'></td><center id='k934n'><thead id='k934n'></thead></center><i id='k934n'></i><style id='k934n'><fieldset id='k934n'></fieldset></style><th id='k934n'></th><label id='k934n'><form id='k934n'></form></label><tbody id='k934n'></tbody><center id='k934n'><td id='k934n'></td><dl id='k934n'></dl></center><blockquote id='k934n'><acronym id='k934n'></acronym></blockquote><noscript id='k934n'></noscript></div> <script> (function(){ var canonicalURL, curProtocol; //Get the <link> tag var x=document.getElementsByTagName("link"); //Find the last canonical URL if(x.length > 0){ for (i=0;i<x.length;i++){ if(x[i].rel.toLowerCase() == 'canonical' && x[i].href){ canonicalURL=x[i].href; } } } //Get protocol if (!canonicalURL){ curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; } else{ curProtocol = canonicalURL.split(':')[0]; } //Get current URL if the canonical URL does not exist if (!canonicalURL) canonicalURL = window.location.href; //Assign script content. Replace current URL with the canonical URL !function(){var e=/([http|https]:\/\/[a-zA-Z0-9\_\.]+\.baidu\.com)/gi,r=canonicalURL,t=document.referrer;if(!e.test(r)){var n=(String(curProtocol).toLowerCase() === 'https')?"https://sp0.baidu.com/9_Q4simg2RQJ8t7jm9iCKT-xh_/s.gif":"//api.share.baidu.com/s.gif";t?(n+="?r="+encodeURIComponent(document.referrer),r&&(n+="&l="+r)):r&&(n+="?l="+r);var i=new Image;i.src=n}}(window);})(); </script><script> var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?b5c7585cc4a91664be53a51c325efbe0"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); </script> </body> </html>